Bảo mật thông tin cá nhân

Trong chính sách bảo mật này, thông tin cá nhân có nghĩa là thông tin có thể nhận dạng cá nhân bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v. hoặc thông tin chỉ có ở bạn, do bạn cung cấp thông qua trang web do chúng tôi quản lý và vận hành.
Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình chỉ khi cần thiết để hoàn thiện các thông tin, dịch vụ trên trang chủ này, chẳng hạn như các mục hỏi đáp và đăng ký trong trang thông tin việc làm. Hoăc chúng tôi cũng sử dụng nó làm dữ liệu thống kê trong phạm vi cần thiết để cải thiện dịch vụ.
Thông tin cá nhân do bạn cung cấp sẽ được sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng đã nêu. Thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng đã nêu khi chưa được sự đồng ý của khách hàng. Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân của khách hàng và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc mất mát, phá hủy, giả mạo và rò rỉ. Thông tin cá nhân đã cung cấp sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp sau.

  1. Với sự đồng ý của bạn

  2. Trong trường hợp ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân cho công ty đối tác, công ty liên kết hoặc công ty thuê ngoài có thỏa thuận với chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân, thực hiện trong phạm vi cần thiết với phạm vi sử dụng đã trình bày rõ với bạn.

  3. Trong trường hợp được chỉnh sửa để không nhận biết được được bạn dưới dạng dữ liệu thống kê (ví dụ: số lượng người đăng ký giải thưởng theo nhóm tuổi, v.v.)

  4. Trong trường hợp luật pháp yêu cầu, v.v.

● Bảo hộ thông tin cá nhân tại các trang được liên kết
Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc xử lý thông tin cá nhân trên các trang web được kết nối đường link từ trang web của chúng tôi.

● Tuân thủ luật liên quan và tiêu chuẩn khác
Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân. 

● Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này
Công ty có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo những thay đổi trong luật pháp.